Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ścieżka I

(dla właścicieli lasów będących osobami fizycznymi)

Starosta Sępoleński sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sępoleńskiego informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

O środki na uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lasów, gdzie w wyniku  nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległa całkowitemu zniszczeniu zwarta powierzchnia lasu. Po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów  ta powierzchnia będzie wymagała prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej.

Oznacza to, że właściciel, którego las po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się o dofinansowanie.

O tym, który las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decydować będzie protokół z oględzin terenowych szkód sporządzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości uporządkowania tego  lasu  w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zaleceniami Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, określa się termin uprzątnięcia lasu do 15 marca 2018 r.  

 

Ścieżka II

 

(dla właścicieli lasów będących producentami rolnymi)

 

Zgodnie z Uchwała Nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r., huraganu, gradu, lub deszczu nawalnego, ARiMR uruchomiła ścieżkę pomocy dla poszkodowanych, którzy m/innymi ponieśli szkodę w lesie prywatnym.

O pomoc finansową państwa na odtworzenie lasów niepaństwowych ubiegać się mogą producenci rolni, będący właścicielami lasów w których wystąpiły szkody spowodowane nawałnicą jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez powiat sępoleński. Szkody, które kwalifikują powierzchnię leśną do dofinansowania to:

- całkowite zniszczenie zwartej powierzchni lasu (gdzie wymagana będzie decyzja na zrąb sanitarny);

- zniszczenia części powierzchni lasu, które po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów wymagać będzie: prac odnowieniowych w szczególności leśnych melioracji agrotechnicznych, przygotowania gleby pod odnowienia, poprawek, uzupełnień, dolesień luk i przerzedzeń.  

Określona stawka pomocy to 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem jakie miały miejsce w sierpniu br.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy. W tym celu producent rolny do wniosku składa stosowne oświadczenie o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu.    

Wystąpienie szkód w lasach potwierdza Wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

W celu ułatwienia przepływu dokumentów Starosta będzie pośredniczył w przekazywaniu i potwierdzaniu oświadczeń u Wojewody.  

Sępólno Krajeńskie, dnia 14.09.2017 r.,

Sporządziła: Barbara Wiśniewska