Ogłoszone zostały pierwsze konkursy ofertowe na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; to m.in. te zadania określone zostały w uchwalonym przez Radę Gminy programie współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.