Charakter Gminy

Gmina Sośno leży w północno – zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie sępoleńskim (wschodnia części Krajny) i liczy sobie 5.305 mieszkańców (18.01.2012 r.).Graniczy z gminami Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Mrocza, Sicienko, Koronowo i Gostycyn. Ogólny obszar gminy wynosi 16.264 ha, z czego użytki rolne stanowią 12.254 ha, lasy 2.801 ha oraz wody ok. 100 ha. Teren Gminy podzielony jest na 20 sołectw (23 wsie). Pod względem wielkości powierzchni gmina Sośno na tle ogólnej ilości 144 gmin w województwie kujawsko – pomorskim zajmuje 33 miejsce. W grupie gmin wiejskich (93 gminy) gmina Sośno obszarem swoim plasuje się na 18 miejscu.

Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo. Produkcję rolną prowadzi ok. 600 gospodarstw indywidualnych o średniej wielkości 18,3 ha. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowano blisko 200 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, głównie usługową i handlową.

Infrastruktura techniczna jest dość dobrze rozwinięta. Gmina jest stelefonizowana, praktycznie nie ma problemów z dostępem do Internetu szerokopasmowego. Do wszystkich wsi prowadzą drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, natomiast 56 % gospodarstw domowych podłączono do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej. Pozostałe gospodarstwa wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obszar gminy jest ciekawy ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Są tutaj tereny prawnie chronione, do których należą rezerwat leśny (jarząb brekinia) o pow. 4,75 ha w Wąwelnie, Krajeński Park Krajobrazowy z piękną doliną rzeki Sępolenki (454 ha), obszar chronionego krajobrazu tzw. Ozy Wielowickie w Wielowiczku, moreny czołowe w Toninie, Toninku, Ostrówku i Sitnie, liczne pomniki przyrody oraz parki dworskie w Rogalinie, Wąwelnie i Przepałkowie. Środowisko przyrodnicze gminy posiada znikome ilości zanieczyszczeń. Większe skupiska lasów znajdują się w okolicach Szynwałdu, Tonika, Wąwelna, Sitna, Skoraczewa i Dębin, przeważnie o drzewostanie mieszanym z udziałem drzew iglastych tj. sosny i świerku oraz drzew liściastych: olchy, brzozy, dębu i buku.

Elementem sieci hydrograficznej gminy są rzeki Sępolenka i Krówka wpadające do Brdy oraz rzeka Orla dopływ Noteci. W północno wschodniej części gminy znajduje się bezodpływowe jezioro o pow. 65 ha.

W północno zachodniej części gminy znajduje się duży kompleks łąk – „Łąki Mazurskie” o powierzchni 100 ha. Jest to siedlisko żurawi oraz dzikiej zwierzyny.

Do dóbr kultury należy zaliczyć m.in. barokowy kościół z XVIII w. w Wąwelnie, kościół konstrukcji szachulcowej w Wielowiczu z poł. XVIII w., kościoły neogotyckie z XIX w. w Sitnie i Sośnie oraz zespoły dworsko – pałacowe w Wąwelnie, Rogalinie i Przepałkowie.

Na terenie gminy Sośno funkcjonują 3 szkoły podstawowe, dwa gimnazja i jedno przedszkole samorządowe. Od 1.01.2011 roku szkoły w Sośnie i Wąwelnie połączono w zespoły szkół. Działalność kulturalną prowadzi Gminny Dom Kultury z wieloma kołami zainteresowań – m.in. bardzo silną sekcją modelarstwa lotniczego oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie. Opiekę zdrowotną zapewniają ośrodki zdrowia w Sośnie i Wąwelnie wraz z aptekami w tych miejscowościach.

W Sośnie znajduje się siedziba ogólnopolskiego stowarzyszenia – Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami. Koła Gospodyń Wiejskich realizują działania z zakresu estetyki wsi oraz edukacji ekologicznej. W gminie Sośno działa 9 jednostek OSP, z czego OSP Sośno włączono do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Mieszkańcy gminy poszukują wszelkich sposobów rozwiązywania problemów lokalnych w gminie, a tym samym próbują wpływać na jej rozwój. Gmina bierze udział w wielu konkursach, głównie w dziedzinie ekologii, skąd pozyskuje dodatkowe środki finansowe. W wyniku czynionych starań gmina została wybrana przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) do Programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). W latach 1998 – 2000 gmina otrzymała bezpłatną pomoc od Amerykanów w takich dziedzinach jak zarządzanie strategiczne, konstruowanie budżetu zadaniowego, stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Dzięki nieodpłatnej pomocy konsultantów opracowano w gminie strategię jej rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny oraz budżet zadaniowy. Dokumenty te są stale aktualizowane.

Od połowy lat 90 – tych XX w. można zauważyć znaczący rozwój gminy. Stale zwiększa się ilość przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Następuje rozwój inwestycyjny w gospodarstwach rolnych. Wybudowano dwie hale sportowe, rozbudowano i wyremontowano szkoły w Wąwelnie, Sośnie i Przepałkowie. Rozbudowano sieć wodociągów komunalnych, zbudowano gminną oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Stworzono funkcjonujący system selektywnej zbiórki odpadów stałych oraz system likwidacji ścieków komunalnych. W Wąwelnie i w Sośnie przebudowano układ skrzyżowań ulic w centrum wsi. Ułożono tam nową nawierzchnię bitumiczną oraz wybudowano nowe chodniki. Stale modernizuje się, oraz buduje nowe chodniki w pozostałych miejscowościach. Modernizuje się także drogi transportu rolniczego wydzielając na ten cel pieniądze z funduszu sołeckiego. Powstają nowe place zabaw dla najmłodszych oraz remontuje się świetlice wiejskie dla mieszkańców.