Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XXXVI sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

26 kwietnia 2018r.  (czwartek)  o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

    - o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,

    - informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji,

6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Sprawozdanie roczne z realizowanych zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

9. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

10. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

11. Podjęcie uchwał:

      -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.;

      -w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

      -w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę  zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

14.Zakończenie obrad.

(JL)