„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 6 lipca 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM0200050/17 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 Celem planowanej do realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowych  w miejscowościach Sitno, Skoraczewo, Jaszkowo oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Wielowiczu.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 321 379,00 zł. Całkowita koszt realizacji operacji: 760 181,93 zł.

Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji planowane jest na 31 grudnia 2017 r.