Słowo "administracja" pochodzi od łacińskiego słowa ministrare, co oznacza: kierować, służyć, pomagać, wykonywać. Poprzez przedrostek „ad” należy rozumieć celowe, długotrwałe i ciągłe działanie.

Administracja publiczna to ogół organów władzy wykonawczej i ich urzędów powołanych do realizacji zadań państwa określonych w przepisach prawnych.

Administracja publiczna to także określona działalność oraz ludzie zatrudnieni w strukturach organizacyjnych.

Na administracje publiczną składają się: administracja rządowa i administracja samorządowa.

Taką administracją samorządową jest administracja gminna. Czyli, czytając powyższe definicje, w Gminie Sośno zarówno rada gminy jak i wójt gminy, będący organami (przedstawicielami) gminy, oraz wszyscy pracownicy pracujący w gminnych jednostkach (w urzędzie, zgk, gops, szkołach i gminnych instytucjach kultury) – to właśnie nasza administracja samorządowa.

Gminna administracja samorządowa, na czele której stoją: rada gminy (gminny parlament) i wójt gminy (gminny rząd) zarządza sprawami wspólnoty mieszkańców, którzy z mocy prawa stanowią GMINĘ. Zarządzanie sprawami publicznymi (administrowanie) odbywa się przy pomocy pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Schemat zarządzania w Gminie Sośno

Zarządzanie sprawami wspólnoty lokalnej (administrowanie) odbywa się również z inspiracji samych mieszkańców, którzy wybierają wójta i radnych. Mieszkańcy zgłaszając swoje uwagi i propozycje do organów gminy (wójta i rady) wpływają często na sposób wykonywania zadań gminy. Propozycje działań mogą zgłaszać osobiście lub na zebraniach wiejskich, a także za pośrednictwem organizacji społecznych i zawodowych.

ULOTKA UG ZOLTY nowy