Urząd Gminy w Sośnie

Urząd Gminy Sośno jest gminną jednostką organizacyjną, której zadaniem jest obsługa organów gminy (Rady Gminy i Wójta). W praktyce sprowadza się to do wykonywania wszelkich czynności administracyjnych, organizacyjnych i technicznych, związanych z wykonywaniem ustawowych zadań gminy oraz zadań nakreślonych polityką gospodarczą organów gminy dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie wykonują czynności związane z realizacją powyższych zadań. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sośno, nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który jednocześnie jest organem wykonawczym Gminy. Kieruje on bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Sekretarz Gminy, jest zastępcą kierownika Urzędu, organizuje pracę Urzędu i jego sprawne funkcjonowanie oraz prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta. Skarbnik Gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu gminy.