W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ok. 1 km gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka w technologii bitumicznej, dla przebudowy ok. 1km gminnej drogi w miejscowości Przepałkowo, oraz ok. 2 km drogi gminnej relacji Sośno-Rogalin również w technologii nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielonka przewidziana jest do realizacji w bieżącym roku w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Droga publiczna kategorii gminnej relacji Przepałkowo- Sośno zakwalifikowana została do realizacji w 2018r. w ramach usuwania skutków nawałnicy z sierpnia 2017r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna) oraz drogi osiedlowej w Wąwelnie zostały ukończone w 2018r.

Z wykorzystaniem tzw. funduszu sołeckiego kontynuowana będzie budowa chodnika w Mierucinie, Roztokach oraz zostanie sporządzona dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Olszewka.

Kontynuować będziemy budowę nowych odcinków chodników w naszych sołectwach. W ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane zostaną z budżetu gminnego środki w wysokości 25 000.00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Szynwałdzie oraz Tuszkowie.

Już niedługo zostaną ogłoszone przetargi na realizację: przebudowy i rozbudowy wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku, budowy placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo, budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie oraz budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno, budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Sośno oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno.

W dniu 12 lutego 2018r. zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a  Gminą Sośno, na realizację operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo” oraz „Przebudowy i rozbudowy wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”. Kwota przyznanego dofinansowania na realizacje operacji to 111 746,00 zł.

W bieżącym roku dwukrotnie został ogłoszony przetarg na budowę zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W wyniku drugiego postępowania spośród dwóch złożonych ofert, wyłoniono wykonawcę prac, z którym zostanie podpisana umowa.

Z uwagi na zły stan eksploatacyjny przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno konieczna była jej przebudowa, w tym celu w roku 2017 przystąpiono do jej przebudowy. W tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki na ostateczne zakończenie prac (etap II), który zostanie zrealizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 lutego 2018r. Przebudowie zostanie poddana również przepompownia kanalizacyjna w Sośnie znajdująca się przy ulicy Parkowej.