Gmina Sośno w bieżącym roku budować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośnie.

Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu grantowego którego Beneficjentem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Nadrzędnym celem ww. działania jest ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. PSZOK stanowić będzie integralny element systemu gospodarki odpadami w gminie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie na dz. nr 211 w miejscowości Sośno. Na terenie inwestycji zlokalizowana będzie waga, budynek kontenerowy, wiata, utwardzone place, parkingi oraz tablice edukacyjne. Pod wiatami zlokalizowane będą kontenery oraz pojemniki na odbieranie frakcji odpadów, takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, lampy fluorescencyjne, popiół.

PSZOK posiadać będzie system zapewniający skuteczne liczenie mieszkańców korzystających z PSZOK oraz skuteczne liczenie ilości przyjmowanych odpadów poszczególnych frakcji.

Dodatkowo w ramach PSZOK planuje się zorganizowanie punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia. Punkt ten będzie dawał możliwość pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych urządzeń domowych – i pobrania innych użytecznych rzeczy. Punkt będzie prowadzony przez pracownika obsługi PSZOKu i dostępny będzie dla mieszkańców w dniach i godzinach otwarcia PSZOKu.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia, po zakończeniu inwestycji, Gmina zamierza podjąć działania z zakresu edukacji ekologicznej mające na celu zwiększenie funkcjonalności i ekonomiczności PSZOK poprzez wzrost liczby mieszkańców gminy korzystającej z PSZOK i wzrost ilości dostarczanych do PSZOK odpadów. Na ternie PSZOK planowana jest organizacja festynu edukacyjnego (pikniku ekologicznego) dla mieszkańców gminy, dotyczącego zasad postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. W trakcie festynu planowane są wystawy tematyczne.

PSZOK posiadać będzie obiekt edukacyjny – pomieszczenie edukacyjne (sala spotkań w budynku administracyjnym/kontenerowym). Utworzona sala spotkań wyposażona będzie w przenośne urządzenia umożliwiające przeprowadzanie między innymi spotkań, prezentacji, pogadanek.

W ramach kampanii edukacyjno-informatycznej „Do PSZOK tylko krok” uczestniczyć będzie Tolek Segregatorek.