W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr PSZOK.3/2018

o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno” nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.003, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 840 399,59 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 580 763,94 zł (nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 lipca 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Sośnie, ul. Nowa 11, na działce o nr ewidencyjnym 211.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie warunków do prowadzenia działalności zbiórki i magazynowania odpadów do czasu odbioru – przekazania upoważnionym podmiotom. Projekt, poprzez inwestycje w infrastrukturę PSZOK, spowoduje zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie, poprzez zapewnienie odbioru od mieszkańców na nowo wybudowanym PSZOK kilkunastu wyselekcjonowanych rodzajów odpadów (w tym odpadów, które do tej pory nie były zbierane selektywnie na terenie gminy). Planowane przedsięwzięcie przyczyni się również, poprzez zorganizowanie punktu zbiórki, do ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych (większy % udział odpadów zebranych selektywnie), a tym samym zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

W PSZOK będzie można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, z podziałem na:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) metale oraz opakowania z metali,
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
d) szkło oraz opakowania ze szkła,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady zielone o kodzie 20 02 01, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),
g) chemikalia i przeterminowane leki,
h) zużyte baterie o kodzie 20 01 33 i 20 01 34 i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
k) zużyte opony o kodzie 20 01 99,
l) tekstylia i odzież,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) drewno inne niż wymienione w 200137 – kod odpadu: 200138,
o) drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu 200137,
p) popiół,
r) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
s) urządzenia zawierające freony.

W obrębie PSZOK planowane jest funkcjonalne wydzielenie miejsc magazynowania odpadów w zamykanych pojemnikach o pojemności 1100 dm³ i kontenerach typu KP-7 oraz KP-7k ustawionych na utwardzonym podłożu. Teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nie związanych z planowaną działalnością.

Przedsięwzięcie wymaga wprowadzenia niewielkich zmian istniejącego przeznaczenia nieruchomości. Będą przeprowadzone roboty mające na celu dostosowanie istniejącego zagospodarowania do potrzeb planowanego przedsięwzięcia, a mianowicie:

  • ogrodzenie wydzielonej pod PSZOK części działki,
  • utwardzenie dodatkowych powierzchni terenu o pow. 1 632,00 m², przeznaczonych pod komunikację i miejsca postojowe,
  • zakup i ustawienie pojemników i kontenerów z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów,
  • posadowienie stalowej wiaty na kontenery i pojemniki o pow. zabudowy 218,11 m²,
  • posadowienie budynku kontenerowego mieszczącego salkę edukacyjną, pomieszczenia socjalno-biurowe oraz toalety o pow. użytkowej 52,27 m²,
  • zainstalowanie wagi najazdowej,
  • dokonanie nasadzeń drzew i krzewów ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,

Dodatkowo w ramach PSZOK planuje się zorganizowanie punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia. Punkt ten będzie dawał

możliwość pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych urządzeń domowych – i pobrania innych użytecznych rzeczy. Punkt będzie prowadzony przez pracownika obsługi PSZOKu i dostępny będzie dla mieszkańców w dniach i godzinach otwarcia PSZOKu.

Planowane działania informacyjno-edukacyjne będą miały na celu zwiększenie funkcjonalności i ekonomiczności PSZOK poprzez wzrost liczby mieszkańców gminy korzystającej z PSZOK i wzrost ilości dostarczanych do PSZOK odpadów.

Projekt zagospodarowania terenu