Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Zgodnie z projektem regulaminu funkcjonowania targowiska, będzie ono czynne w środy, w godzinach od 6:00 do 14:00 (w zależności od potrzeb może być czynne w inne dni tygodnia w ustalonych przez Wójta Gminy Sośno dniach i godzinach). Targowisko jest obiektem całorocznym. Powierzchnia handlowa targowiska podzielona została ze względu na asortyment sprzedawanych towarów:

  • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych - 4 stanowiska oznaczone napisem „Sprzedaż produktów rolno – spożywczych”;
  • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego – 1 stanowisko oznaczone napisem „Sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego”;
  • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż lokalnych produktów - 1 stanowisko oznaczone napisem „Promocja lokalnych produktów”;
  • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż pozostałych towarów – 3 stanowiska.

Prowadzenie działalności handlowej na powierzchni przeznaczonej na wystawianie towarów podlega opłacie targowej.

Celem zrealizowanego przedsięwzięcia jest poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.