Ogłoszone zostały pierwsze konkursy ofertowe na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; to m.in. te zadania określone zostały w uchwalonym przez Radę Gminy programie współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.

Na realizację zadań w ogłoszonych konkursach przewidziano w budżecie gminy dotacje dla zainteresowanych organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 6.700,-zł  (odpowiednio: 4.500,- oraz 2.200,-zł).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na określonym druku.

Niezbędne informacje dla zainteresowanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno.