Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022.

Urząd Gminy Sośno przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Podstawowa opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A) – I rata 175 zł,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat. B) – I rata 175 zł,
  3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (kat. C) – I rata 700 zł.

Gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 r. przekroczyła wartość:

  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.

Istnieje możliwość wpłaty od razu za cały rok, bądź w trzech ratach w terminach:

  1. do 31 stycznia,
  2. do 31 maja,
  3. do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności w ciągu danego roku kalendarzowego opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia należy wnieść na rachunek bankowy: BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010.

Zgodnie art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Zgodnie art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Mając na uwadze powyższe można spóźnić z wpłatą raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 30 dni, ale wówczas należy dokonać wpłaty raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonej o 30% wartości całości rocznej opłaty za zezwolenia wyliczonej na podstawie złożonego oświadczenia.

Do pobrania: