Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2022 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę III raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie do 30 października 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośno: BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010 z dopiskiem: III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.