Zasady gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sośno od 2018 r.

Szanowny Mieszkańcu,

Od dnia 1 stycznia 2018 system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sośno zmieni się głównie w zakresie odbioru odpadów ulegających biodegradacji oraz kolorów worków do selektywnej zbiórki.

Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów:

worek niebieski - papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury

worek żółty - tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale oraz opakowania z metalu

worek  zielony - szkło oraz opakowania ze szkła

worek brązowy - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE gromadzone w pojemnikach o pojemności minimum 120l będą odbierane z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z częstotliwością 1 raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 września, natomiast w okresie od 1 października do 31 marca z częstotliwością 1 raz na sześć tygodni, za

wyjątkiem osiedla mieszkaniowego w Sośnie zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sępólnie Kraj., gdzie częstotliwość wynosić będzie 1 raz na tydzień.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, w tym bioodpady odbierane będą z nieruchomości 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od  1 listopada do 31 marca z częstotliwością  1 raz na miesiąc, za wyjątkiem osiedla  mieszkaniowego w Sośnie zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sępólnie Kraj., gdzie częstotliwość wynosić będzie 1 raz na tydzień.

ODPADY ZIELONE należy zbierać w pojemnikach lub workach i przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąwelnie (PSZOK).

Odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady można zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić do Urzędu Gminy Sośno.

POPIÓŁ gromadzony w pojemnikach oznaczonych podpisem „Popiół” będzie odbierany od właściciela z częstotliwością   1 raz na miesiąc w okresie od 1 stycznia do 31 maja, a następnie od 1 listopada do 31 maja kolejnego roku.

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY KOMUNALNE następującej frakcji: papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, będą odbierane z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ZUŻYTE OPONY odbierane będą od właścicieli nieruchomości z terenów nieruchomości podczas okresowych zbiórek odbywających się dwa razy w roku.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY małogabarytowe można przekazać do pojemników w szkołach i w budynkach użyteczności publicznej oraz do PSZOK-u. TEKSTYLIA I ODZIEŻ można przekazać do pojemników, przeznaczonych na zbiórkę używanej odzieży, usytuowanych na terenie gminy oraz do PSZOK-u.

PRZETERMINOWANE LEKI należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub przekazywać do PSZOK-u.

CHEMIKALIA należy przekazywać do PSZOK-u.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE w ilości do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok mogą być przekazywane przez mieszkańców do PSZOK-u. Ilości tych odpadów przekraczające ustalony limit właściciele nieruchomości mogą przekazywać firmie odbierającej odpady z tereny gminy za dodatkową opłatą.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąwelnie (PSZOK) ul. Koronowska 1, będą nieodpłatnie przyjmowane, w godzinach jego pracy, odpady zebrane w sposób selektywny: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metali oraz opakowania z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, w tym akumulatorowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież - w każdej ilości; odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie przekraczającej lm3/rok.

Oddający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

Wszelkie uwagi dot. systemu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy kierować do Urzędu Gminy Sośno ul. Nowa 1, 89-412 Sośno, tel. 52 389 01 10 lub przesłać elektronicznie na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sośno
Leszek Stroiński