Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż od dnia 11.02.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Nowa 11 w Sośnie będzie czynny we wtorki i soboty od godziny 8.00 do 13.00

Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy Sośno mogą bezpłatnie oddawać:

 1. papier i tekturę
 2. tworzywa sztuczne
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. meble i odpady wielkogabarytowe
 5. zużyte baterie i akumulatory
 6. zużyte opony – tylko samochodowe
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m3
 8. przeterminowane leki
 9. odpady zielone i komunalne ulegające biodegradacji
 10. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 11. szkło
 12. opakowania materiałowe
 13. metale
 14. tekstylia i odzież
 15. popiół
 16. drewno
 17. akumulatory
 18. urządzenia zawierające freony

Do PSZOK-u nie można przywozić odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Woj fundusz ochrony