Wójt Gminy Sośno informuje, że w dniach od 16 maja 2018 do 15 czerwca 2018r.  prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sośno w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Wniosek należy złożyć w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:

Wnioski można składać tylko i wyłącznie w terminie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku. Dofinansowaniu podlegają zadania wykonane po 01 stycznia 2018r.  oraz po zawarciu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Sośno.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących terenie gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalił limit dofinansowania dla Gminy Sośno na 20.000,00zł tj. 10 źródeł ciepła. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Wnioski ocenione pozytywnie przekraczające limit zostaną wpisane na listę rezerwową.

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

Warunki programu zawiera Uchwała Nr XXXVI/238/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno (Dz.Urz.Kuj.-Pom. poz. 2535) oraz Regulamin WFOŚiGW w Toruniu Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sośno lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno.

 Sposób ogłoszenia:

  1. BIP Gminy Sośno
  2. Strona www.sosno.pl
  3. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu
  4. Sołtysi wsi w gminie Sośno
  5. Ogłoszenie w prasie (Wiadomości Krajeńskie)
  6. a. a.