Logo i napis Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim prowadzi rekrutację do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (V)”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1.

Główny cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób poniżej 30 roku życia. Każdy z uczestników objęty będzie Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania następujących form aktywizacji, dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań:

  • stażu - dzięki któremu uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy;
  • prac interwencyjnych - które dają szansę zdobycia lub poszerzenia doświadczenia zawodowego oraz dostosowania umiejętności praktycznych uczestników programu do potrzeb pracodawców; natomiast pracodawcom dają możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia;
  • bonu na zasiedlenie - dzięki któremu osoba bezrobotna będzie miała możliwość pokrycia kosztów zamieszkania związanych z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - przeznaczonych dla osób przedsiębiorczych, dla których barierą w samozatrudnieniu jest brak wystarczających środków finansowych.

W ramach projektu istnieje również możliwość wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionego pracownika.

Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:

Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe będą realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Organizatorami staży oraz prac interwencyjnych będą głównie lokalni pracodawcy.

Projekt adresowany jest do:

osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Kraj. jako osoby bezrobotne.

Co najmniej 60% wszystkich uczestników stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Łącznie grupę docelową projektu stanowić będą 323 osoby bezrobotne, w tym minimum 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób do 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy; do okresu bezrobocia można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (nie posiadający wykształcenia policealnego i/lub wyższego).

Szczegółowe informacje można zasięgnąć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj.:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 55, tel. 52 3881559;
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy - pokój nr 65, tel. 52 3881354;
  • staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, - pokój nr 57, tel. 52 3881367 lub 52 3881361;
  • Koordynator projektu - pokój 49, tel. 52 3881349.

Kryteria rekrutacji uczestników i warunki udziału w projekcie:

W związku z tym, iż zaplanowane w projekcie formy wsparcia będą realizowane przez cały okres trwania projektu, rekrutacja prowadzona będzie w PUP w Sępólnie Kraj. przez doradców zawodowych i pośredników pracy (przy wsparciu programu SYRIUSZ STD) w sposób ciągłu w okresie realizacji projektu w formie wolnego naboru, pisemnych wezwań oraz giełd pracy do momentu zrekrutowania 323 uczestników.

Na każdym etapie przestrzegana będzie zasada równości szans na rynku pracy, tzn., że każda osoba bez względu na płeć, stan zdrowia będzie mogła uczestniczyć w naborze.

Zaplanowane w projekcie kryteria rekrutacji:

Formalne - wymagane wszystkie: status os. bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj., wiek do 29 lat; przynależność do kategorii NEET dla min. 60% uczestników.

Dodatkowe: płeć (przewaga kobiet), długotrwałe pozostawanie bez pracy, stopień niepełnosprawności, wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (osoby bez wykształcenia wyższego i/lub policealnego).

Do udziału w projekcie preferowane będą osoby spełniające przynajmniej jeden z kryteriów dodatkowych.

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie w biurze koordynatora projektu (pokój 49 tut. urzędu) poprawnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego do projektu wraz z wymaganymi załącznikami.