Tematem kolejnego już spotkania z sołtysami (05.06.18) była wymiana informacji o najważniejszych sprawach w poszczególnych  sołectwach  oraz w gminie.

Omawiano m.in. temat zmian w prawie łowieckim i wynikające z tego tytułu konsekwencje -również dla sołtysów; zapoznano też sołtysów ze stanowiskiem Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów w powyższej sprawie.

Szczegółowo omówione zostały zasady działania oraz pobierania przez mieszkańców gminy aplikacji do bezpłatnego korzystania z mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS.

Omówiono również zasady opiniowania przez organy pomocnicze (sołectwa) projektów uchwał dotyczących tematyki sprzedaży napojów alkoholowych – co wynika z podjętej przez Radę Gminy uchwały w powyższej materii.  

Sołtysi poinformowani też zostali o ponownych konsultacjach z mieszkańcami w przedmiocie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ponadto zaproszono sołtysów do udziału w konkursie na najciekawsze inicjatywy i osoby w regionie pt. „Laur Krajeński”. 

Sołtysi natomiast zgłaszali przede wszystkim problemy ogromnych szkód w rolnictwie.