Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ogłosiła Konkurs

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

Cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:

LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie

Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/

Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Termin, od którego można składać wnioski –  12.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 26.11.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 17 stycznia 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  150.000,00 zł

Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja opublikowana jest na naszej stronie internetowej www.naszakrajna.org w zakładce KONKURSY.

Zapraszamy do biura na konsultacje Państwa pomysłów oraz przygotowanie wniosków.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 531 089 577
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.