Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Socjalny

14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj.:

 • Umowy o powierzenie grantu
 • Regulaminu konkursu
 • Schematu grantowego
 • Oświadczenia
Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania wymiany już złożonych oświadczeń.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną treść informacji.

KONKURS GRANTOWY

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gmina Sośno ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Cel projektu:

wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi - uczniami szkoły podstawowej lub średniej - w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru:

wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sośno do dnia 25 października 2021 r. w godzinach od 7.15 do 15.15.

Warunki:

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dotyczy trwających umów użyczenia).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe o konkursie można uzyskać na stronie programu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami w oświadczeniu komputery są przekazywane na własność
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zakresem wsparcia, zgodą na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy i byłego pracownika PGR (jeżeli żyje), 
 • uczniowie pełnoletni składają wniosek samodzielnie.
 • dla każdego ucznia składamy osobny wniosek z załącznikami.

Niezbędne druki do pobrania w Urzędzie Gminy Sośno (pokój 19), w szkołach podstawowych Gminy Sośno lub poniżej.

Plików:
Data 2021-10-18
Wielkość pliku 311.78 KB
Pobieranie 273

Data 2021-10-18
Wielkość pliku 318.37 KB
Pobieranie 153

Data 2021-10-18
Wielkość pliku 237.13 KB
Pobieranie 208

loga MSWiA KPRM PŁ CPPC