Plakat projektu z napisem "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim”

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. zapraszają kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

 

do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line organizowanych w ramach projektu: "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim”.

Edukacja włączająca w swoich założeniach oczekuje od nauczycieli:

  • tworzenia w szkole atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji,
  • wspierania procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie,
  • racjonalnego podejście do nauczania w zakresie treści programowych i metod pracy (dostosowanie wymagań),
  • oceniania postępów ucznia w celu budowania motywacji i wspierania jego rozwoju,
  • budowania partnerskich relacji z rodzicami,
  • przeciwdziałania wykluczeniu w obszarze edukacji.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do:

  • diagnozowania potrzeb edukacyjnych każdego dziecka/ucznia,
  • ukierunkowywania wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami,
  • poszukiwania optymalnych metod i form wsparcia każdego ucznia,
  • działań zmierzających do pełnego włączenia społecznego każdego ucznia, szczególnie z SPE.

Obecnie duża część nauczycieli nie czuje się gotowa na przyjęcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do klasy, w której uczy. Szkolenia będą prowadzone w formie on-line w oparciu o programy opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w wymiarze 45 godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 56 657 74 86, 535 430 957 oraz na stronach internetowych realizatorów: www.metodycy.torun.plwww.dga.pl

Projekt „Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest w partnerstwie CKU-TODMiDN i DGA S.A.