Szanowni Państwo, Gmina Sośno przystąpiła do konkursu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Weryfikator wniosku, nałożył na Gminę Sośno obowiązek potwierdzenia danych wskazanych w oświadczeniach, złożonych do konkursu.

Zgodnie z informacją weryfikatora oświadczenia uznaje się za prawidłowo potwierdzone w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym składane przez Państwa oświadczenia wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające prawidłowość danych w nich zawartych, tj.:

  • stopień pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z członkiem rodziny wskazanym w pkt. 2b oświadczenia tj. : rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego, pracujących niegdyś w PPGR (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego, kopie dowodów osobistych, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu etc.) - kopie;
  • fakt zatrudnienia krewnego w PPGR (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego) weryfikacja poprzez np.: akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR, zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, stary dowód osobisty, zaświadczenia z ZUS/KRUS/KOWR, legitymacja ubezpieczeniowa, etc.
  • fakt zamieszkiwania krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego) w miejscowości lub gminie objętej PPGR – (weryfikacja poprzez np. : legitymacje ubezpieczeniową, w której wskazano miejsce zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające powyższy fakt – kopie)
  • fakt nieotrzymania przez dziecko wskazane w oświadczeniu na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy - zaświadczenie ze szkoły (załącznik). W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – oryginał.

Dokumenty należy składać w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę składającą oświadczenie w następujący sposób:

Potwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
……………………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………
(czytelny podpis)

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy dokonać w terminie do 10 grudnia 2021 r. (piątek do godz. 15:15) osobiście lub pocztą na adres Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno, decyduje data wpływu do urzędu. Niedostarczenie uzupełnionej dokumentacji, będzie skutkowało odrzuceniem oświadczenia o udzielenie wsparcie dla ucznia.

Załączniki:

Plików:
Data 2021-11-26
Wielkość pliku 71.9 KB
Pobieranie 224

Data 2021-11-26
Wielkość pliku 101.08 KB
Pobieranie 178

Artykuł w wersji PDF 

Data 2021-11-26
Wielkość pliku 162.47 KB
Pobieranie 142