Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Do tej pory skorzystało z niego 814 dzieci z naszej gminy.

W 2017 roku weszły w życie zmiany w przyznawaniu świadczenia wychowawczego, które mają zapobiegać wyłudzaniu pieniędzy z programu. Wcześniej bowiem zdarzało się, że rodzice niezgodnie z prawdą zaniżali swoje dochody albo oświadczali, że samotnie wychowują dziecko, by do obliczenia dochodu brane były pod uwagę zarobki tylko jednego rodzica. Obecnie, aby wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko został rozpatrzony, rodzic musi przedstawić tytuł wykonawczy, zatwierdzony przez sąd, ustalający alimenty, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.  Jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko, nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, organ przyjmie wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. Jeśli rodzic dostarczy tytuł wykonawczy w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, o ile spełnione będą pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Natomiast niezastosowanie się do wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Natomiast aby zapobiegać zawieraniu umów z tym samym pracodawcą tylko za niższą pensję, urzędnicy sprawdzają, czy po rozwiązaniu umowy pracownik zarobił jakiekolwiek pieniądze u tego samego pracodawcy. Jeśli tak - może stracić prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 

Niestety z danych statystycznych wynika, że świadczenie 500+ spowodowało również, że kobiety często stają się bierne zawodowo. By nie stracić świadczeń na dzieci (które niejednokrotnie są wyższe od wynagrodzenia za pracę) rezygnują z podejmowania jakiekolwiek zatrudnienia. To ostatni moment na wprowadzenie działań aktywizacyjnych dla matek, aby nie wycofywały się z rynku pracy.

Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jak i świadczeń rodzinnych na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Katarzyna Barton