Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina, iż zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub gospodarczych zniszczonych na skutek nawałnicy z dnia 11.08.2017 r zbliża się termin rozliczenia uzyskanych zasiłków wskazany na datę 30.06.2018.

W każdym indywidualnym i uzasadnionym przypadku, na wniosek osoby poszkodowanej, termin rozliczenia uzyskanej pomocy może zostać przesunięty w porozumieniu z Kierownikiem GOPS do czasu zakończenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych.

Przypominamy, że poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturami imiennymi dotyczącymi usuwania skutków nawałnicy, związanymi z remontem albo odbudową zniszczonego lub uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego.

Ważna informacja:

Do rozliczenia przyznanego zasiłku przyjmowane są faktury wystawione z datą po 11.08.2017 r.

 

                                                                                                                                       Kierownik GOPS w Sośnie