Prace społecznie użyteczne, jak sama nazwa wskazuje, powinny przynosić wymierne, użyteczne skutki. Zazwyczaj prace te polegają na wykonywaniu czynności porządkowych na terenie sołectwa. Mają one na celu dbanie o estetykę wsi oraz urządzeń użyteczności publicznej.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy (sołectw), w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. Osoba skierowana do prac społecznie użytecznych powinna być zarejestrowana bez prawa do zasiłku, oraz jednocześnie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,

W 2018 r. w Gminie Sośno przewidziano wykonywanie prac społecznie użytecznych przez okres 8 m-cy: od marca do lipca i od września do listopada. Porozumienie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawarte zostało dnia 29 stycznia 2018 r., pomiędzy Starostą Sępoleńskim, reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośnie.

Nasza gmina składa się z 20 sołectw, w tym kilku bardzo małych. Tylko 6 zgłosiło na piśmie zainteresowanie skierowaniem osób do prac społecznie użytecznych w bieżącym roku. Tak mała ilość zapotrzebowania poszczególnych sołectw na prace społecznie użyteczne wynika przede wszystkim z konieczności angażowania się w lokalne problemy jakie spowodowała nawałnica z sierpnia ubiegłego roku. Sołtysi wykazali potrzebę kierowania do prac społecznie użytecznych na m-ce od kwietnia do grudnia br.

Skutkiem zmian zachodzących w społeczności lokalnej, a przede wszystkim otrzymywanie świadczeń wychowawczych 500+ oraz wyjazdy członków rodzin za granicę, jest zmniejszanie się z roku na rok liczby osób bezrobotnych, z ustalonym przez powiatowy urząd pracy drugim profilem, oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przez co kierowanie osób do wykonywania prac społecznie użytecznych staje się z roku na rok coraz trudniejsze.

Katarzyna Gąsecka