1. kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta miała na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, iż określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego. W ustawie tej zostały m.in. określone zasady i procedury wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, które znacznie odbiegają od dotychczasowych zasad szacowania. Szacowania szkód będzie dokonywać zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów. W przypadku gdy nie zostanie wniesione odwołanie, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie wypłacał w terminie 30 dni odszkodowanie. Nowe przepisy uchylają ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082, z późn. zm.), mającą wejść w życie 1 stycznia 2019 r., która zakładała, że za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego miał odpowiadać Skarb Państwa. W nawiązaniu do licznych pytań zadawanych przez rolników, którzy mają wątpliwości, gdzie mają udać się w celu zgłoszenia szkód łowieckich informuję że zgodnie z art 12. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie - do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich. Zwracam się zatem z prośbą do Państwa o przekazywanie za pośrednictwem pracowników urzędów gmin i doradców rolnych zainteresowanym rolnikom oraz sołtysom informacji o tym, że na dzień dzisiejszy szacowanie szkód odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej /Ryszard Kierzek/