Charakter Gminy

Gmina Sośno leży w północno – zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie sępoleńskim (wschodnia części Krajny) i liczy sobie 5.305 mieszkańców (18.01.2012 r.). Graniczy z gminami Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Mrocza, Sicienko, Koronowo i Gostycyn. Ogólny obszar gminy wynosi 16.264 ha, z czego użytki rolne stanowią 12.254 ha, lasy 2.801 ha oraz wody ok. 100 ha. Teren Gminy podzielony jest na 20 sołectw (22 wsie, 1 osada). Pod względem wielkości powierzchni gmina Sośno na tle ogólnej ilości 144 gmin w województwie kujawsko – pomorskim zajmuje 33 miejsce. W grupie gmin wiejskich (93 gminy) gmina Sośno obszarem swoim plasuje się na 18 miejscu.

Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo. Produkcję rolną prowadzi ok. 600 gospodarstw indywidualnych o średniej wielkości 18,3 ha. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowano blisko 200 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, głównie usługową i handlową.

 Infrastruktura techniczna jest dość dobrze rozwinięta. Gmina jest stelefonizowana, praktycznie nie ma problemów z dostępem do Internetu szerokopasmowego. Do wszystkich wsi prowadzą drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, natomiast 56 % gospodarstw domowych podłączono do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej. Pozostałe gospodarstwa wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obszar gminy jest ciekawy ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Są tutaj tereny prawnie chronione, do których należą rezerwat leśny (jarząb brekinia) o pow. 4,75 ha w Wąwelnie, Krajeński Park Krajobrazowy z piękną doliną rzeki Sępolenki (454 ha), obszar chronionego krajobrazu tzw. Ozy Wielowickie w Wielowiczku, moreny czołowe w Toninie, Toninku, Ostrówku i Sitnie, liczne pomniki przyrody oraz parki dworskie w Rogalinie, Wąwelnie i Przepałkowie. Środowisko przyrodnicze gminy posiada znikome ilości zanieczyszczeń. Większe skupiska lasów znajdują się w okolicach Szynwałdu, Tonika, Wąwelna, Sitna, Skoraczewa i Dębin, przeważnie o drzewostanie mieszanym z udziałem drzew iglastych tj. sosny i świerku oraz drzew liściastych: olchy, brzozy, dębu i buku.

Elementem sieci hydrograficznej gminy są rzeki Sępolenka i Krówka wpadające do Brdy oraz rzeka Orla dopływ Noteci. W północno wschodniej części gminy znajduje się bezodpływowe jezioro o pow. 65 ha.

W północno zachodniej części gminy znajduje się duży kompleks łąk – „Łąki Mazurskie” o powierzchni 100 ha. Jest to siedlisko żurawi oraz dzikiej zwierzyny.

Do dóbr kultury należy zaliczyć m.in. barokowy kościół z XVIII w. w Wąwelnie, kościół konstrukcji szachulcowej w Wielowiczu z poł. XVIII w., kościoły neogotyckie z XIX w. w Sitnie i Sośnie oraz zespoły dworsko – pałacowe w Wąwelnie, Rogalinie i Przepałkowie.

Na terenie gminy Sośno funkcjonują 3 szkoły podstawowe, dwa gimnazja i jedno przedszkole samorządowe. Od 1.01.2011 roku szkoły w Sośnie i Wąwelnie połączono w zespoły szkół. Działalność kulturalną prowadzi Gminny Dom Kultury z wieloma kołami zainteresowań – m.in. bardzo silną sekcją modelarstwa lotniczego oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie. Opiekę zdrowotną zapewniają ośrodki zdrowia w Sośnie i Wąwelnie wraz z aptekami w tych miejscowościach.

W Sośnie znajduje się siedziba ogólnopolskiego stowarzyszenia – Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami. Koła Gospodyń Wiejskich realizują działania z zakresu estetyki wsi oraz edukacji ekologicznej. W gminie Sośno działa 9 jednostek OSP, z czego OSP Sośno włączono do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Mieszkańcy gminy poszukują wszelkich sposobów rozwiązywania problemów lokalnych w gminie, a tym samym próbują wpływać na jej rozwój. Gmina bierze udział w wielu konkursach, głównie w dziedzinie ekologii, skąd pozyskuje dodatkowe środki finansowe. W wyniku czynionych starań gmina została wybrana przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) do Programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). W latach 1998 – 2000 gmina otrzymała bezpłatną pomoc od Amerykanów w takich dziedzinach jak zarządzanie strategiczne, konstruowanie budżetu zadaniowego, stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Dzięki nieodpłatnej pomocy konsultantów opracowano w gminie strategię jej rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny oraz budżet zadaniowy. Dokumenty te są stale aktualizowane.

Od połowy lat 90 – tych XX w. można zauważyć znaczący rozwój gminy. Stale zwiększa się ilość przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Następuje rozwój inwestycyjny w gospodarstwach rolnych. Wybudowano dwie hale sportowe, rozbudowano i wyremontowano szkoły w Wąwelnie, Sośnie i Przepałkowie. Rozbudowano sieć wodociągów komunalnych, zbudowano gminną oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Stworzono funkcjonujący system selektywnej zbiórki odpadów stałych oraz system likwidacji ścieków komunalnych. W Wąwelnie i w Sośnie przebudowano układ skrzyżowań ulic w centrum wsi. Ułożono tam nową nawierzchnię bitumiczną oraz wybudowano nowe chodniki. Stale modernizuje się, oraz buduje nowe chodniki w pozostałych miejscowościach. Modernizuje się także drogi transportu rolniczego wydzielając na ten cel pieniądze z funduszu sołeckiego. Powstają nowe place zabaw dla najmłodszych oraz remontuje się świetlice wiejskie dla mieszkańców.