Zawartość deklaracji dostępności

Gmina Sośno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sosno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sosno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część grafik i zdjęć nie zawiera opisów i tekstów alternatywnych.
- Niektóre z udostępnianych dokumentów i załączników mogą być niedostępne.
- Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Treści wymienione powyżej są niedostępne z następujących powodów:

- dokumenty pochodziły z zewnętrznych podmiotów, w których format nie możemy ingerować (np. skany dokumentów)

- Materiały zostały opublikowane lub wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Szubiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 3890115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Urzędu Gminy Sośno znajduje się w Sośnie przy ulicy Nowej 1. Nie posiada ogrodzenia. Wejście do budynku jest dostępne bezpośrednio z ulicy po pokonaniu 10 schodów. Obecnie nie posiada windy, platformy ani pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Planowane jest wyposażenie budynku w platformę – windę, w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu po lewej stronie wejścia do urzędu. Na budynku urzędu, po prawej stronie przed wejściem na schody, zainstalowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  2. Budynek jest dwukondygnacyjny, z jedną klatką schodową ogólnie dostępną, bez windy wewnętrznej. Na parterze, przy wejściu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów. Po prawej stronie wejścia zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta wraz z sekretariatem, w którym petenci mają możliwość załatwienia swoich spraw. Pozostałe pomieszczenia Urzędu Gminy Sośno umiejscowione są na poziomie parteru i I-go piętra. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na godzinę przed wizytą pod numerem telefonu +48 52 3890110, w punkcie obsługi zlokalizowanym na parterze budynku.
  3. Miejsca parkingowe zlokalizowane są po prawej i tylnej stronie budynku oraz wzdłuż ulicy Nowej na której wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do siedziby Gminy Sośno możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  5. W Urzędzie Gminy Sośno możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia można przesyłać: pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr 52 3891279 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej telefonicznie pod nr +48 52 3890110. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Gmina Sośno udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  • Aplikacja BLISKO – system powiadomień mieszkańców.

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści.

Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.

  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne.

Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

  • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo.

Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Pobierz z:

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31