Rada Gminy Sośno, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie; do jej właściwości należą wszystkie sprawy, pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Podstawowymi zadaniami Rady jest m. in. uchwalanie: statutu gminy, budżetu gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także programów gospodarczych.
Ponadto zadaniem Rady jest ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych (sołectw), a także podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w sprawach majątkowych gminy oraz stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy.
Rada kontroluje także działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych – w tym celu powołana jest Komisja Rewizyjna Rady, która podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.
Główną formą pracy Rady jest sesja, a decyzje podejmowane są, przede wszystkim, w formie uchwał. Szczegółowa organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy określone zostały w Regulaminie Rady.
Sesje odbywają się średnio co miesiąc i mają charakter roboczy.
Każdy mieszkaniec Gminy może w nich uczestniczyć.
Do udziału w sesjach zapraszani są przedstawiciele jednostek związanych tematycznie z dyskutowanymi problemami, a także w celu przedstawienia Radzie istotnych, bieżących informacji. Udział w sesjach biorą także sołtysi.
Przed każdą sesją, w celu omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących przygotowania i organizacji sesji oraz bieżących spraw Rady, odbywają się spotkania  zespołu przewodniczących tzw. „prezydium”.
Posiedzenia czterech komisji stałych (wewnętrznych organów Rady) odbywają się głównie przed sesjami w celu dokonania szczegółowej analizy oraz zaopiniowania materiałów sesyjnych – zgodnie ze swoimi kompetencjami.
Podczas każdej sesji Przewodniczący wszystkich komisji składają szczegółowe sprawozdanie ze swojej pracy.
Komisje pracują według ustalonych regulaminów oraz zgodnie z rocznymi planami pracy przedkładanymi Radzie na początku roku kalendarzowego.

Więcej informacji pod adresem: https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/zarzad/rada-gminy-sosno/