W Gminnym Domu Kultury w Sośnie w piątek, 15 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady gminy. Wzięło w nim udział 7 radnych, a także wójt gminy Leszek Stroiński, skarbnik gminy Honorata Warmbier oraz sekretarz gminy Piotr Dobrzański.

To pierwsze posiedzenie radnych tego gremium w czasach epidemii koronawirusa. Uczestnicy spotkania zachowywali wszelkie zasady bezpieczeństwa. Siedzieli w dużej odległości od siebie, a na twarzach mieli założone maseczki ochronne.

Ustalono terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji:

  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną – 18.05.2020 rok; godz. 9:00;
  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – 20.05.2020 rok; godz. 9:00.

Ponadto w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głównym tematem, którym zajmowano się na posiedzeniu było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośno za 2019 rok. Przewodnicząca rady wspomniała, iż w dniu 7 maja 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy został złożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2019 rok. Dodała, iż przedmiotowy wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 

Ponadto szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania. Wśród przedstawionych projektów znalazły się uchwały, dotyczące m.in. udzielenia wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, udzielenia absolutorium oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W trakcie posiedzenia wójt na ręce przewodniczącej rady złożył dokument pod nazwą: „Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 r.”, który stanowi podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz funduszu sołeckiego.

Poinformowano radnych, iż wspomniany dokument będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji Rady Gminy Sośno w dniu 28 maja 2020 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Dodatkowo sekretarz gminy przedstawił radnym wzór dokumentu zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

Radni jednogłośnie zatwierdzili przedstawioną formę dokumentacji podsumowującej działalność wójta wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca gminy chcącego zabrać głos w debacie nad raportem.

Wójt nadmienił, iż raport o stanie Gminy Sośno za 2019 rok wraz ze zgłoszeniem zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem umieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno.

Radni podjęli szereg ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem naszej gminy.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk