Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, w dniu 20 maja 2020 r. odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Wybrano to miejsce z uwagi na obecną sytuację spowodowaną koronawirusem. Rozmieszczono radnych tak, aby jednego od drugiego dzieliła odpowiednio bezpieczna odległość. Każdy z radnych miał założoną maseczkę i rękawiczki ochronne.

Podczas wspólnego posiedzenia obu komisji, przedstawione zostały projekty uchwał będące przedmiotem spotkania.

Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier przedstawiła sprawozdanie finansowe gminy Sośno za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośno za 2019 rok, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, rachunek zysków i strat jednostki, jak również zestawienie zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Ponadto omówiono dokument pn. „Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 roku”, jak również opracowane zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad tym raportem. Radni wstępnie jednogłośnie zatwierdzili przedstawioną formę dokumentacji podsumowującej działalność wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu sołeckiego wraz ze zgłoszeniem mieszkańca gminy, chcącego zabrać głos w debacie nad raportem.

Dodatkowo poinformowano radnych, iż Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sośno z wykonania budżetu za 2019 rok.

W sprawach różnych radni po raz kolejny poruszyli temat odpadów komunalnych. Uważają, że głównym problemem w całym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, jest styl życia i konsumpcji społeczności lokalnej generującej większą ilość wytwarzanych śmieci. Z dotychczasowej realizacji zadania można stwierdzić, iż niestety obowiązujące stawki opłat za śmieci w naszej gminie nie wystarczają na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Droższe jest m.in. przetwarzanie odpadów, który ma wpływ na to, że trzeba będzie dopłacać do systemu, który tak naprawdę powinien się samofinansować. Naszym wspólnym problemem jest to, że nie wszyscy mieszkańcy płacą za wywóz śmieci.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie komisji.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk