We wtorek  (22 maja) obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a w środę (23 maja) - Komisja Rewizyjna. Głównym tematem bieżących posiedzeń Komisji RG jest wypracowanie opinii do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2017 rok, bowiem tematem najbliższej sesji będzie ocena realizacji budżetu gminy oraz podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Ponadto członkowie tych Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno w przedmiocie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz w sprawie zaciągnięcia opinii jednostek pomocniczych do projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno.

Pozytywną opinię uzyskał również projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania wspólnego dotyczącego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Szczegółowo omawiano również planowane zmiany do tegorocznego budżetu gminy. Gościem obu Komisji był dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej omawiający projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  w Gminie Sośno.