Wójt Gminy Sośno wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem w dniu 12 października 2018 roku od godziny 8.00 do 10.50 w Urzędzie Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych.

Na wstępie radni zostali poinformowani, iż termin ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Sośno ustalono na dzień 16 października 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

Podobnie jak na poprzednich posiedzeniach komisji, w trakcie narady omówiono projekty uchwał, w szczególności projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno. Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, podobnie jak pozostałe trzy komisje, dogłębnie przeanalizowała projekt uchwały dotyczący statutu.

Zapoznano radnych także ze stanem realizacji remontów dróg w naszej gminie, zapewniając, że na chwilę obecną inwestycje zaplanowane na ten rok, nie są zagrożone.

Dodatkowo przedstawiono wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z prośbą o dokonanie zwiększeń w planie przychodów i kosztów wynikających z większej niż założono ilości sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono sprawę zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów, które zostały złożone w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania tj. w miejscowości Skoraczewo.