W dniu wczorajszym, tj. 3 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, w godz. 9.00 do 12.40, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej VIII kadencji rady gminy.

Poinformowano radnych, iż termin drugiej sesji rady, ustalono na dzień 12 grudnia 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

W trakcie narady omówiono projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję, w szczególności projekt wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do którego radni zgłosili wiele pytań.  Podczas spotkania wyjaśniono radnym, jakie czynniki mają wpływ na wzrost kosztów odbioru śmieci.

Sekretarz gminy zakomunikował wszystkim obecnym, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Sośno, w okręgu nr 3, zarządzone zostały na dzień 3 lutego 2019 roku.

Do dnia 10 grudnia 2018 r. komitety wyborcze mogą składać zawiadomienie, o ich utworzeniu w wyborach uzupełniających, do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II.