Dnia 7 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył Witold Steckiewicz.

Oprócz radnych, w spotkaniu uczestniczyli: wójt i skarbnik gminy Sośno oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.  

Radni szczegółowo zapoznani zostali z projektami uchwał będącymi przedmiotem najbliższej sesji, zaplanowanej na dzień 12 grudnia 2018 roku o godzinie 1000  w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Podczas posiedzenia poruszano wiele ważnych kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, będącymi jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Przedstawiono radnym czynniki mające wpływ na wysokość stawki za wywóz śmieci, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku.