W dniu wczorajszym tj. 17 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Spotkaniu przewodniczył radny pan Witold Steckiewicz, przypominając radnym, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00  odbędzie się ostatnie w tym roku, posiedzenie sesji Rady Gminy Sośno.

Głównym przedmiotem spotkania było przeanalizowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029.

Skarbnik gminy szczegółowo przedstawiła konstrukcję budżetu gminy, omawiając  plan dochodów oraz ich źródła ze wskazaniem sposobów i podstaw kalkulacji tych dochodów.

Ponadto wspomniała o przychodach związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchodach dotyczących spłat zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek.

Poinformowała o stronie wydatkowej budżetu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków.  

Radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali wszystkie przedstawione projekty uchwał.

W dalszej części spotkania przedstawiony został proponowany przez panią Krystynę Wąsik,  plan pracy rady gminy Sośno na 2019 rok.