W dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.

Spotkaniu przewodniczyła radna Maria Pieńkowska, która przywitała radnych, wójta, panią skarbnik, sekretarza, jak również kierownika referatu finansowego urzędu gminy – panią Honoratę Warmbier.

Głównym przedmiotem spotkania było przeanalizowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029, dlatego na wstępie pani skarbnik gminy przedstawiła konstrukcję budżetu gminy, informując radnych, iż w 2019 roku nie przewiduje się żadnych podwyżek płac. Dodała, że wydatki bieżące planuje się utrzymać na tym samym poziomie, jak w 2018 roku.

Omówiła plan dochodów oraz ich źródła ze wskazaniem sposobów i podstaw kalkulacji tych dochodów. Pani skarbnik gminy, wspomniała także o przychodach związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchodach dotyczących spłat zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Poinformowała o stronie wydatkowej budżetu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków.

Ponadto wójt gminy omówił projekty uchwał, dotyczące odwołania i powołania skarbnika gminy.

Radni jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali wszystkie, szczegółowo omówione projekty uchwał.