W dniu 14 stycznia 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy w tym roku uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówiono projekty uchwał będące przedmiotem spotkania, jak również poruszono wiele tematów istotnych dla naszej gminy.

Obradom przewodniczyła, Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik.

Podczas spotkania ustalono następujące terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji:

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną

     – 22.01.2019 rok; godz. 900 ;

- Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

     – 23.01.2019 rok; godz. 900.

W dalszej części posiedzenia, przewodnicząca rady gminy zwróciła się z prośbą, aby radni do czasu odbycia się ustalonych posiedzeń komisji, szczegółowo zapoznali się z wcześniej przesłaną im drogą elektroniczną informacją, dotyczącą wydzierżawionych gruntów, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.  

Dodatkowo, przedstawiła radnym zapytania dotyczące ściągalności opłat za odpady komunalne, płatności rachunków za śmieci, cmentarza komunalnego oraz umorzenia podatku rolnego, które złożone zostały w dniu 4 stycznia 2019 roku przez radnego Rady Gminy Sośno – Dawida Szwajca, informując jednocześnie, iż zapytania wraz z odpowiedziami opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno.

Agnieszka Daniluk