W dniu 24 lutego 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione projekty uchwał, które będą przedmiotem posiedzenia na najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27.02.2020 r.; godzina 9:00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Ponadto Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – radny Mariusz Kuszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sośno. Wspomniał, iż przedmiotowy projekt uchwały wprowadzony zostanie do porządku obrad na sesji.

Radni zapoznani zostali z informacjami za 2019 rok w zakresie: pozyskanych środków zewnętrznych, realizacji uchwał Rady Gminy Sośno oraz wydatków związanych z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewodnicząca Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych poinformowała radnych, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy doręczył prawomocne orzeczenia. Jedno dotyczyło skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr VI/28/11 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2011 r. w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Natomiast drugie dotyczyło skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr V/32/19 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Akta w obu sprawach zostały zwrócone urzędowi.

Ponadto nadmieniła, iż Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza Biura Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zaprasza przewodniczącą rady na posiedzenie Rady Powiatowej KPIR, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r.

Wójt w trakcie spotkania wspomniał, iż gmina Sośno w styczniu br. otrzymała rozliczenie za odbiór odpadów komunalnych. Z rozliczenia wynika, że za wywóz odpadów zapłacimy prawie jeszcze raz tyle niż w roku ubiegłym za ten sam okres rozliczeniowy.

Radni są zbulwersowani otrzymaną informacją, gdyż z tak ogromnymi kosztami za wywóz śmieci nie mogą się pogodzić. W związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – radna Krystyna Wąsik złożyła wniosek formalny o dokonanie analizy wszystkich deklaracji śmieciowych złożonych przez mieszkańców do ZGK w Sośnie, zgodnie z wykazem osób zameldowanych na terenie naszej gminy. Ponadto radni obawiają się, że w trakcie bieżącego roku konieczne będzie podjęcie wprowadzenia nowych stawek za wywóz śmieci.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk