Sesje co do zasady odbywają się raz w miesiącu z przerwą letnią w lipcu i sierpniu.

Plan pracy Rady Gminy Sośno na rok 2022

Styczeń

 1. Uchwalenie planów pracy poszczególnych komisji rady na 2022 rok.
 2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 3. Informacja o pozyskanych środkach unijnych przez gminę w 2021 roku.

Luty

 1. Realizacja uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2021 roku.
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sośno w roku 2021.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Marzec

 1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

Kwiecień

 1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Sośno.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

Maj

 1. Raport o stanie gminy.
 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i informacją o stanie mienia gminy na dzień 30 kwietnia 2022 roku.
 3. Rozliczenie wójta z wykonania budżetu za 2021 rok – absolutorium.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy dotyczącą zasobów rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Sośno.
 2. Informacja ARiMR dotycząca współpracy z rolnikami i aktualnymi przepisami.
 3. Bezpieczeństwo – ochrona ppoż., policja itp.
 4. Ocena stanu dróg w gminie Sośno.
 5. Raport za rok 2020–2021 Programu Ochrony Środowiska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023.

Wrzesień

 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz informacja o wykonaniu zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 roku.
 2. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok.
 3. Omówienie gospodarki śmieciowej.
 4. Realizacja budżetu gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2022 roku.

Październik

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 2. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2023 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.
 3. Analiza należności podatkowych za III kwartały 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Listopad

 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Informacja wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2023 rok.

Grudzień

 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2023 rok.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sośno na 2023 rok.

Cały rok:

 1. Sprawy bieżące z pracy organów gminy.
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy Sośno.
 3. W miarę potrzeb włączanie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy Sośno.