Rada Gminy Sośno obradowała na kolejnej sesji, której głównym tematem były sprawy dotyczące ogólnego stanu rolnictwa w Gminie Sośno;

gośćmi radnych byli przedstawiciele: Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Powiatowego Zespołu ODR w Sępólnie Kraj., Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Starostwa Sępoleńskiego oraz Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., a także Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie i miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Radni zapoznani zostali również z informacją dotyczącą realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Omawianie powyższych tematów poprzedziło uhonorowanie dzieci i młodzieży, która osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce w bieżącym roku szkolnym. Stypendia naukowe, przy obecności również dużej grupy rodziców, wręczono aż 43 osobom, które osiągnęły średnią ocen powyżej 5,0.

Radni oprócz wprowadzonych zmian w tegorocznym budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zdecydowali o zaciągnięciu kredytu na przebudowę drogi gminnej w Rogalinie i Przepałkowie oraz na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonce, a także o zaciągnięci pożyczki na budowę PSZOK w Sośnie.

Rada Gminy zdecydowała też o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji, o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sitnie,  a także o dopłatach do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ustalono również zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy; określono także zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.

Podjęto również uchwały dotyczące odwołania i powołania skarbnika gminy oraz o nowym  wynagrodzeniu Wójta.