Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XXXVII sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

30 maja 2018r.  (środa)    o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacje:

      - o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,

      - informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji,

  1. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
  3. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

      - rozpatrzenie sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego;

      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

      - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno do wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośno za 2017 rok;

      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno za 2017 rok;

        dyskusja nad sprawozdaniami;

      - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

      - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

  1. Podjęcie uchwał:

      - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.;

      - w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

      - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno w przedmiocie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji;

     10. Wolne wnioski i zapytania.

     11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

     12. Zakończenie obrad.