Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XXXVIII sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

21 czerwca 2018r.  (czwartek)    o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Wręczenie stypendiów „naukowych” dla najzdolniejszej młodzieży.
 6. Informacje:

    - o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

    - informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

 1. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie oraz informacje dotyczące zasobów rolnych i gospodarki rolnej, a także ogólnego stanu rolnictwa w Gminie Sośno.
 1. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwał:

      - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r;

      - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;

      - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno;

      - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sitnie;

      - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno;

      - w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno;

      - w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej w Rogalinie i w Przepałkowie;    

      - w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka;

      - w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno;

      - w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

      - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych;

      - w sprawie odwołania skarbnika gminy;

      - w sprawie powołania skarbnika gminy;

      - w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno;

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

14. Zakończenie obrad.