Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że dodatkowa XXXIX sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

9 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1000

w sali narad Urzędu Gminy Sośno.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacje:

- o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

- informacja o działaniach Wójta Gminy oraz realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

 1. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;

- w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie”;

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno”;

- w sprawie wydania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego.     

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 3. Zakończenie obrad.