Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XLI sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

16 października 2018r. (wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacje:

- o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
- informacja o działaniach Wójta Gminy oraz realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

 1. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego oraz przedstawienie przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego planów dotyczących utrzymania dróg powiatowych.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy – podsumowanie VII kadencji RG.
 5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;
- zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno;
- w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Wąwelnie, stanowiącej własność Gminy Sośno.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 3. Zakończenie obrad.