Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że III sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji odbędzie się

27 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 10:00

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje:

- pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
- informacja o działaniach wójta gminy.

 1. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie budżetu na 2019 rok;
- w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 - 2029;
- w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- w sprawie odwołania skarbnika gminy;
- w sprawie powołania skarbnika gminy.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 3. Ustalenie planu pracy rady gminy na 2019 rok.
 4. Zakończenie obrad.