Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik informuje, że IV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji odbędzie się 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 1000  w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje:
  • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
  • przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  • informacja o działaniach wójta gminy.
 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 8. Przedstawienie informacji dotyczącej stanu mienia gminy – dzierżawy gruntów i mieszkań.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 12. Zakończenie obrad.