W dniu 30 lipca br. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się narada sołtysów, której przewodniczył Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński. Jednocześnie w naradzie uczestniczyli: Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier, Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie – Marcin Grubicki.

Tematem przewodnim narady było omówienie zasad sporządzania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego na rok 2021. Wójt zaapelował o terminowe przekazywanie wniosków w sprawie wyznaczenia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Podkreślił, iż wnioski zawierające przedsięwzięcia o szacowanych wartościach nieprzekraczających kwot wyliczonych i przeznaczonych na poszczególne sołectwa, należy składać do 30 września 2020 roku. Przypomniano również sołtysom o konieczności sporządzenia przez nich sprawozdań z działalności sołtysów i rad sołeckich odnośnie przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach w roku 2019 oraz w I półroczu roku 2020. W dalszej części głos zabrała skarbnik gminy, która poinformowała o potrzebie wcześniejszego zgłaszania przez sołtysów sposobu realizacji poszczególnych zadań, aby móc poprawnie sklasyfikować wydatek.

W kolejnej części narady nawiązano do tematu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Dyrektor zakładu budżetowego nadmienił, iż w ostatnim czasie nastąpił wzrost masy odpadów odbieranych od mieszkańców. Wielu mieszkańców gminy Sośno unika opłacania zobowiązań za wywóz śmieci. Zatajają liczbę domowników, przez co nie jest możliwe ujęcie ich w systemie śmieciowym. Pan Marcin Grubicki podkreślił, iż wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wzrastają.

Podczas spotkania wspomniano również o zmianie umowy na obsługę bankową budżetu gminy. Wzrosły opłaty za wykonywanie zleceń w oddziale bankowym. Bank Spółdzielczy w Więcborku Oddział w Sośnie, w ten sposób chce „zachęcić” do korzystania z bankowości elektronicznej.

Sołtysi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu poprzez zgłaszanie wniosków oraz zadawanie licznych pytań w zakresie spraw gospodarczych i społecznych. Ponadto w trakcie narady omówiono istotne dla gminy i sołectw sprawy, np. podjęto dyskusję na temat budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, organizacji tegorocznych dożynek gminnych, rozbudowy chodnika w Szynwałdzie, jak również poruszono sprawę sprzedaży nieruchomości w Jaszkowie, które stanowią własność gminy Sośno.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk

  • 100_8908
  • 100_8909
  • 100_8910
  • 100_8911
  • 100_8912