Po raz pierwszy w tym roku (20 sierpnia 2021 roku) odbyła się narada wójta z sołtysami.

Naradzie przewodniczył Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński. Jednocześnie w naradzie uczestniczyła Skarbnik Gminy Sośno Honorata Warmbier wraz z Sekretarzem Gminy Sośno Piotrem Dobrzańskim. W spotkaniu udział wziął również Podinspektor Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Maciej Paliga. Jego głównym zadaniem było przedstawienie sołtysom kalkulacji cen utrzymania dróg gminnych w 2022 roku.
Tematem przewodnim narady było omówienie zasad sporządzania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego na rok 2022. Wójt zaapelował o terminowe przekazywanie wniosków w sprawie wyznaczenia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Podkreślił, iż wnioski należy składać do 30 września 2021 roku. Przypomniano również sołtysom o konieczności sporządzenia sprawozdań z ich działalności odnośnie przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach w roku 2020 oraz w I półroczu roku 2021.
W dalszej części głos zabrała skarbnik gminy, która poinformowała m.in. o potrzebie zgłaszania przez sołtysów sposobu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, aby móc poprawnie sklasyfikować wydatek. Przedstawiła przewidywane koszty dotyczące utrzymania sal wiejskich. Sołtysom sołectwa Dębiny i Toninek zwrócono uwagę, że na przyszły rok konieczne jest zabezpieczenie środków na opłatę abonamentową (na każdy miesiąc w roku) za nieczystości płynne. Natomiast w sołectwach: Dziedno, Mierucin, Rogalin, Tuszkowo i Wielowicz należy zabezpieczyć pieniądze na wykonanie przeglądów instalacji służących ochronie środowiska. Chodzi o zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne typu szamba i oczyszczalnie ścieków. Sołtys Waldemar Żakowicz dopytywał wójta, co należy zrobić w przypadku sołectwa Tuszkowo. Sołtys wyraził przekonanie, że koszty związane z przeglądem instalacji nie powinny być w całości pokrywane przez sołectwo w ramach funduszu sołeckiego. Zbiornik bezodpływowy jest wspólny dla sali wiejskiej i mieszkań socjalnych.
Wójt gminy przekazał świeże informacje na temat szczepień przeciwko COVID–19.
Przypomniał również o obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis potrwa do 30 września 2021 roku. Wójt dodał, iż w niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku w Sośnie, w godzinach 15:30–18:30, odbędzie się Festyn Rodzinny. Festyn będzie miał miejsce na boisku asfaltowym za GDK. Podczas tego festynu każdy chętny będzie mógł się zaszczepić w Mobilnym Punkcie Szczepień. Ponadto uruchomiony zostanie punkt spisowy.
Rachmistrze spisowi: Natalia Balcerska oraz Monika Ryterska–Zielińska będą pomagać w przeprowadzeniu spisu. Wójt prosił sołtysów, aby informowali społeczność lokalną o konieczności składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje dotyczą źródeł ogrzewania budynku i wody. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Czas na ich złożenie jest 12 miesięcy.
Dnia 30.08.2021 r. o godz. 11:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych. Dotyczyć ono będzie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sośno na lata 2021–2030. Wójt zachęcał sołtysów do wzięcia w nim udziału.
Sołtysi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu poprzez zadawanie licznych pytań w zakresie spraw gospodarczych i społecznych. Podjęto dyskusję na temat m.in. statutów sołectw oraz celowości przeznaczania pieniędzy z tytułu wynajmowania sal wiejskich. Dodatkowo nawiązano do sprawy nieprzestrzegania przez ludzi nakazu noszenia maseczek w sklepach.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk